Het plan

Aan de oostzijde van Lopik dorp zal een nieuwe woonwijk gerealiseerd gaan worden. Een wijk die past bij het dorp en waar mensen uit Lopik terecht kunnen voor een nieuwe woning.

In 'Lopik Oost' is ruimte voor een uiteenlopend woningbouwprogramma, van vrijstaande woningen en twee onder één kapwoningen tot rijwoningen en appartementen. Ook zal er ruimte zijn voor zogenaamde starters- en seniorenwoningen. Kortom, een prettige mix van bewoners en leefstijlen.

Wij zijn gestart met een informatieavond in dorpshuis 'de Schouw' op dinsdag 3 oktober 2017. Hier hebben wij toen de globale gang van zaken in de komende periode toegelicht en diverse themamodellen gepresenteerd. Als schot voor de boeg zijn 4 modellen gepresenteerd welke volgens ons allemaal goed voorstelbaar zouden zijn in 'Lopik Oost'.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de woonwensen voor het project hebben we een enquête gehouden welke door een groot aantal mensen is ingevuld. Deze kon reeds op de informatievond maar ook thuis ingevuld worden.

Tevens werd op de informatieavond medegedeeld dat er een adviesteam zou komen welke actief betrokken zou worden bij het ontwerpproces van het stedenbouwkundige plan. Het adviesteam werd gekozen uit de aanmeldingen via de enquête en het aparte formulier op de website. Het adviesteam bestond uit 6 omwonenden en 6 eventuele toekomstige bewoners. Het adviesteam is diverse keren bij elkaar geweest.

In het overleg met het adviesteam is besloten om het themamodel 'Lommerijk Lopik' verder uit te werken tot een voorlopig stedenbouwkundig plan welke vervolgens op 26 april 2018 is gepresenteerd in dorpshuis 'de Schouw'.

Op 1 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Lopik ingestemd met het onderstaande woningbouwprogramma, welke bestaat uit 126 woningen en appartementen:

  • 12 starterswoningen (koop)
  • 21 appartementen (huur)
  • 18 seniorenwoningen (koop)
  • 8 eengezinswoningen (huur)
  • 8 drive in woningen (koop)
  • 20 twee onder één kapwoningen (koop)
  • 21 vrijstaande woningen en bouwkavels (koop)
  • 18 appartementen met ondergrondse parkeerruimte (koop)

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 3 september 2019 ingestemd met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Lopik Oost'. Eveneens is toen door het College van Burgemeester en Wethouders ingestemd met de overeenkomst waarin de afspraken betreffende de realisatie tussen de Gemeente Lopik en S.B.B.- Lopik zijn vastgelegd.

De raad van de Gemeente Lopik heeft op 22 april 2020 besloten om het bestemmingsplan 'Lopik Oost' vast te stellen. Hierdoor is de verdere ontwikkeling van de woningen mogelijk geworden en kan er een vervolg gegeven worden aan de realisatie van het plan.

Uit ecologisch is gebleken dat er heikikkers in het plangebied aanwezig waren. Daar dit een beschermde diersoort betreft en alvorens bouwactiviteiten te kunnen verrichten zijn deze overgezet naar een compensatiegebied. Het verplaatsen van de heikikkers heeft vorig jaar september plaats gevonden.

Alvorens te kunnen gaan bouwen moet de grond eerst een bepaalde tijd voorbelast worden door middel van het ophogen van het terrein met zand en grond. Dit wordt gedaan om latere zettingen zoveel mogelijk te voorkomen. We hebben hier medio september een aanvang mee gemaakt. Vervolgens zal de infrastructuur worden aangelegd en na deze periode zou dan de bouw van de eerste woningen van start kunnen gaan.

De realisatie van het plan zal in meerdere fases plaats gaan vinden. Voor het bouwen van de woningen in de eerste fase is inmiddels de omgevingsvergunning afgegeven door de Gemeente Lopik. In deze eerste fase zullen 14 seniorenwoningen, 14 twee onder één kapwoningen alsmede 4 vrijstaande woningen gebouwd gaan worden. Voordat de verkoop start wordt een en ander eerst verder uitgewerkt.

Ook zullen in de eerste fase 7 bouwkavels beschikbaar komen. Voor deze woningen worden zogenaamde kavelpaspoorten gemaakt met daarin vermeld de voorwaarden waaraan het ontwerp van de woningen moeten voldoen. Deze zullen binnenkort beschikbaar komen.

De verkoop van de woningen zal omstreeks november van dit jaar van start gaan en de verkoop van de kavels binnenkort. Van de bouwkavels en de woningen van de eerste fase zal binnenkort een prijsindicatie worden gegeven. Na het vaststellen van de prijzen kunt u zich vervolgens inschrijven.

Momenteel kunt u zich nog niet inschrijven voor een woning of bouwkavel. Zodra dit wel mogelijk is zullen wij dit onder andere mededelen via deze website en de nieuwsbrief.