Themamodellen

Op de eerste informatieavond van 3 oktober 2017 was er nog geen plan of ontwerp. Dat plan wilden wij in de komende periode samen met geïnteresseerden en omwonenden gaan maken. Daarbij was het van belang om inzicht te krijgen in wat de woonwensen zijn en wat men belangrijk vindt aan de woonomgeving.

Als aftrap, of als schot voor de boeg, hebben wij toen vier modellen bedacht. Deze waren en zijn volgens ons allemaal goed voorstelbaar in Lopik Oost. De modellen geven telkens één uitwerkingsrichting weer. Dat wil niet zeggen dat heel Lopik Oost ook zo moet worden ingericht. Het kan goed zijn dat delen van verschillende modellen samen het voorkeursmodel vormen. Wij zien het als ingrediënten die samen een gerecht maken. Als we eenmaal de ingrediënten in handen hebben, kunnen wij er daarna samen een gerecht van maken, in de vorm van een stedenbouwkundig plan.

Lopik Oost ligt, zoals de naam al aangeeft, op de overgang tussen de bestaande bebouwde kom en het open weidelandschap. Naast de openheid van het weidelandschap is de aanwezigheid van boomgaarden kenmerkend. Aan de noordzijde grenst Lopik Oost aan de Vogelzangsekade en de Lopikerweg Oost, misschien wel het meest identiteitsvolle lint van Lopik.

Het beeld wordt hier bepaald door een prettige afwisseling van boerderijkavels en zichten op het open landschap. Ter plaatse van de kern Lopik vormt het dorpsplein en de kerk het hoogtepunt. De sfeer, de kleinschaligheid en dorpse intimiteit zijn hier uniek. Nergens anders in het dorp is een vergelijkbare sfeer aan te treffen. Aan de zuidzijde van de kern Lopik grenst het gebied aan de M.A. Reinaldaweg (N210).

Ten noorden van de weg ligt een groene parkstrook. De strook maakt dat de woningen op enige afstand van de weg liggen. In Lopik Oost willen wij aansluiting zoeken bij deze groene parkstrook zodat er een robuuste groenstructuur tussen de weg en de woonwijk ontstaat. In de parkstrook wordt tevens aansluiting gezocht op de wandelpaden zodat het maken van een korte wandeling in en om de woonwijk alsmede naar het buitengebied mogelijk wordt.

Om een goede overgang tussen de bestaande dorpsrand en Lopik Oost te bewerkstelligen wordt ingezet op een groene overgangszone. Deze overgangszone schept enerzijds afstand tussen de bestaande woningen en nieuwbouw en geeft anderzijds een positieve bijdrage aan de beoogde landschappelijke sfeer van de woonwijk. Natuurlijk moet de inrichting van de strook nog worden bepaald.

Themamodel 'Het lint en de boerenerven'

Dit model bouwt voort op het karaktervolle lint van boerderij-erven zoals dat langs de Lopikerweg Oost en rondom Lopik aanwezig is. In het verlengde van de Zamenhoflaan maakt een landweg de vier nieuwe aanliggende boerenerven bereikbaar. Ieder boerenerf heeft een karakteristiek hoofdgebouw in de vorm van een boerderij. Op het erf ontstaat een rustige woonomgeving waar een uiteenlopend woningbouwprogramma is ondergebracht.

Grenzend aan de Vogelzangsekade is een aantal meer vrijstaande woningen geplaatst. Tussen de woningen en de kavels aldaar zijn weitjes te vinden, zodat de ruimtelijke relatie en functionele verbinding (wandel- en fietspaadje) mogelijk blijft. Aan de zuidzijde krijgt de parkstrook een inrichting die voortkomt uit de inrichting van het open weidelandschap, de overgangszone langs de bebouwde kom voorziet afwisselend in weiden en boomgaarden.

• Lint met boerderij-erven
• Kleinschalig landschap
• Sloot met knotwilg
• Gemeenschappelijkheid per erf
• Agrarisch karakter en uitstraling

Themamodel 'Ons dorp'

Dit model gaat uit van de historische beslotenheid gelijk aan dat van het oude dorp. De bebouwing is afwisselend van type en karakter en staat aan de straat of aan een watergang of grachtje. Centraal in de woonwijk is een dorps pleintje voorzien. Op het plein is ruimte voor een grote boom en een waterpomp. Tussen het plein en de rand van Lopik Oost is als accent een (kleinschalig) gestapeld woongebouw geplaatst.

Dit gebouw vormt een visueel herkenningspunt op de overgang van dorp en buitengebied. Aan de zuidzijde krijgt de parkstrook een inrichting die vooral bestaat uit natuurvriendelijke oevers met rietvegetatie en hakhout weidelandschap, de overgangszone langs de bebouwde kom is vergelijkbaar ingericht.

• Beslotenheid van een historische dorpskern
• Pleintje met waterpomp
• Bebouwing aan de straat
• Kleinschaligheid en afwisseling in het gevelbeeld
• Traditioneel

Themamodel 'In de boomgaard'

Dit model zet de boomgaard in als sterk ruimtevormend element. De overgangszone tussen de bebouwde kom en Lopik Oost ingericht als boomgaard evenals een boomgaard centraal in het plan vormen zo de ruimten waarbinnen vier woonvelden met uiteenlopende woningbouw ingevuld kunnen worden. Ook hier wordt de woonwijk ontsloten vanaf de verlengde Zamenhoflaan.

Ieder woonveld krijgt een eigen ontsluiting waardoor er een autoluw woongebied ontstaat. Aan de noordzijde (Vogelzangsekade) zijn enkele vrij geplaatste woningen voorzien passend in de sfeer ter plaatse. Aan de zuidzijde wordt de groenzone ingericht als boomgaard waarbij deze richting de watergang verwildert en een natuurlijke inrichting krijgt.

• Wonen tussen de boomgaarden
• Per veld een eigen verschijningsvorm mogelijk
• Autoluwe opzet, auto aan de rand van de woonvelden
• Aansluitend op de sfeer van het aanliggende landschap
• Besloten groene sfeer door de boomgaarden

Themamodel 'Lommerijk Lopik'

Dit model toont een woonwijk met een geheel eigen structuur en opzet. De opzet van de wijk doet denken aan een tuinstad van de jaren ’20 en ’30 in de vorige eeuw. De gekromde straatjes geven een ruimtelijk beeld dat tot nu toe nog niet aanwezig is in Lopik, en daarmee de woonwijk uniek maakt. De woningen staan aan de straat en hebben een voortuin. Hierdoor voelt de wijk groen en lommerrijk aan. De verschillende woningtypen worden door elkaar langs de straten geplaatst. Hierdoor is de woonwijk prettig gemengd en afwisselend.

De woonwijk wordt ook hier ontsloten vanaf de verlengde Zamenhoflaan. De groenzone langs de M.A. Reinaldaweg is nu ingericht als landschapspark waarin een verhoogd grondlichaam (parkelement) tevens de woonwijk van de weg afschermt. De strook tussen de huidige bebouwde kom en Lopik Oost krijgt een zelfde parkachtige inrichting met afwisselend vrijstaande bomen en boomgroepen, open grasstroken en enkele wandelpaden.

• Tuinstedelijke woonwijk met gekromde straatjes
• Voortuinen bepalen het lommerrijke beeld
• Afwisseling in bebouwing langs de straat
• Groenzones ingericht als landschapspark