Adviesteam

Het adviesteam is actief betrokken geweest bij het ontwerpproces van het stedenbouwkundige plan en wordt gevormd door 12 omwonenden en toekomstige bewoners. Ook de gemeente Lopik, S.A.B. (stedenbouwkundigen) en S.B.B.-Lopik hebben deelgenomen aan het overleg.

Het voorlopig stedenbouwkundige plan is inmiddels gepresenteerd in dorpshuis de Schouw waarbij alle belangstellenden aanwezig konden zijn.

Van de deelnemers werd verwacht dat zij hun eigen mening en ideeën zouden inbrengen. Zij zijn geen afvaardiging namens anderen. Het is niet de bedoeling dat de leden van het adviesteam voor vragen en individuele zaken worden benaderd. Dit kunt u wel doen via het contactformulier op deze website of via een mail naar info@lopikoost.nl.

Eerste overleg
Het adviesteam is voor de eerste keer bij elkaar geweest op 21 november 2017. Tijdens dit overleg is duidelijk geworden wat de wensen van de deelnemers zijn en waar wat hen betreft zoveel mogelijk rekening mee dient te worden gehouden.

Uit de gehouden enquête is duidelijk gebleken wat de algemene voorkeuren zijn, onder andere wat betreft het thema en de architectuur. Deze uitslag is besproken en zal de basis zijn van de ontwikkeling. Omdat de thema’s ‘In de Boomgaard’ en ‘Lommerijk Lopik’ erg dicht bij elkaar geëindigd zijn zal er in de eerste opzet van het stedenbouwkundige plan een combinatie van beide thema’s komen. Dit betekent ook dat er naast ‘jaren 30’ woningen ook klassieke en landelijke woningen toegepast zullen gaan worden.

Voor de omwonenden is het overgangsgebied erg belangrijk. Hierbij is onder gesproken om de sloot achter de Zamenhoflaan en Herman de Manpark breder te maken. Ook de breedte, inrichting en toekomstig onderhoud van de groenstrook in het overgangsgebied zijn besproken.

Vanaf de woningen aan de Lopikerweg Oost dient er rekening te worden gehouden met voldoende doorzicht en de plaats van secundaire ontsluitingen zoals wandel en fietspaden.

Verder is besproken dat bouwverkeer over de Zamenhoflaan niet gewenst is en dat het de voorkeur heeft om een tijdelijke/rechtstreekse aansluiting op de N210 te maken.

Aandachtspunten van de geïnteresseerden waren onder andere de algemene voorzieningen zoals, parkeren, afvalinzameling en verlichting vanwege de veiligheid. Ook energie bewust bouwen is ter sprake gekomen.

In het plan zullen circa 100 woningen gaan komen. Vanwege de te volgen procedures zullen de activiteiten waarschijnlijk in de 2e helft van 2019 kunnen gaan plaatsvinden.

De stedenbouwkundigen hebben voldoende informatie gekregen om een eerste opzet van het stedenbouwkundige plan te gaan maken. Dit is in het eerstvolgende overleg van het adviesteam besproken.

Tweede overleg
Het tweede overleg van het adviesteam heeft inmiddels plaatsgevonden op 30 januari 2018. Tijdens dit overleg is er vooral een keuze gemaakt welke eerste opzet van het voorlopige stedenbouwkundig plan de voorkeur heeft van het adviesteam.

Het uitgangspunt vanuit het eerste overleg was om een combinatie te maken van de thema's "In de Boomgaard" en "Lommerijk Lopik". Echter tijdens de verdere uitwerking bleek dit geen ideale combinatie en is er besloten om naast een combinatie model ook van beide themamodellen afzonderlijk een eerste opzet van het stedenbouwkundige plan te maken.

Tijdens het overleg zijn de modellen uitvoerig besproken en is er een keuze gemaakt welk model de voorkeur heeft van het adviesteam. Er is gekozen om de opzet van het stedenbouwkundige plan verder uit te werken volgens het themamodel "Lommerijk Lopik".

Bij de verdere uitwerking van het plan zal nog wel definitief moeten blijken of het gewenste woonprogramma geïmplementeerd kan worden en hoe het overleg met de Gemeente Lopik zal verlopen. Hierbij zal onder andere ook naar de woonbehoefte gekeken worden en naar de inrichting van de algemene ruimten.

Ook zal er op korte termijn overleg zijn met de provincie Utrecht en dan vooral over de ontsluiting van de bouwweg.

Het streven is dat voor het volgende overleg een en ander duidelijk zal worden.

Derde overleg
Het derde overleg heeft plaatsgevonden op 13 maart 2018. Dit overleg bestond vooral uit de presentatie en bespreking van het verder uitgewerkte concept van het voorlopig stedenbouwkundig plan.

Het bouwprogramma is enigszins gewijzigd, mede door het overleg welke met de Gemeente Lopik heeft plaatsgevonden.

Het gepresenteerde plan is op donderdagavond 26 april in dorpshuis de Schouw voor een ieder te zien geweest. Na de avond in de Schouw is het adviesteam nogmaals bij elkaar geweest waarna de stedenbouwkundigen het stedenbouwkundig plan definitief zouden maken.

Vierde overleg
Inmiddels is het adviesteam voor de vierde keer bij elkaar geweest op 15 mei 2018. In dit overleg zijn vooral de informatieavond van 26 april en de opmerkingen van de avond besproken.

Ook de eventuele aanpassingen danwel gewenste aanvullingen van de leden van het adviesteam op het gepresenteerde plan zijn besproken. Deze worden door de stedenbouwkundgen zoveel mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan.