wonen waar de zon opkomt

Bekijk de video

scroll omlaag

Lopik Oost: Wonen waar de zon opkomt

Aan de oostzijde van Lopik dorp willen wij een nieuwe woonwijk realiseren. Een wijk die past bij het dorp en waar mensen uit Lopik terecht kunnen voor een nieuwe woning.

In 'Lopik Oost' is ruimte voor een uiteenlopend woningbouwprogramma, van vrijstaande woningen en twee-onder-één-kapwoningen tot rijwoningen. Ook zal er ruimte zijn voor zogenaamde starters- en seniorenwoningen. Kortom, een prettige mix van bewoners en leefstijlen.

Wij zijn gestart met een informatieavond in dorpshuis 'de Schouw' op dinsdag 3 oktober 2017. Hier hebben wij toen de globale gang van zaken in de komende periode toegelicht en zijn er diverse themamodellen gepresenteerd. Als schot voor de boeg hebben wij toen 4 modellen gepresenteerd welke volgens ons allemaal goed voorstelbaar zouden zijn in 'Lopik Oost'.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de woonwensen voor het project hebben we een enquête gehouden welke door een groot aantal mensen is ingevuld. Deze kon reeds op de informatievond maar ook thuis ingevuld worden.

Tevens is op deze avond medegedeeld dat er een adviesteam zou komen welke actief betrokken zou worden bij het ontwerpproces van het stedenbouwkundige plan. Het adviesteam is gekozen uit de aanmeldingen via de enquête en het aparte formulier op de website. Het adviesteam is gevormd door 6 omwonenden en 6 eventuele toekomstige bewoners. Het adviesteam is inmiddels diverse keren bij elkaar geweest.

In het overleg met het adviesteam is besloten om het themamodel 'Lommerijk Lopik' verder uit te werken tot een voorlopig stedenbouwkundig plan. Dit plan is op 26 april 2018 gepresenteerd in dorpshuis 'de Schouw' waarna het adviesteam nogmaals op 15 mei 2018 bijeen is geweest.

Daarna is het stedenbouwkundige plan verder uitgewerkt en heeft het College van Burgemeester en Wethouders op 12 februari 2019 ingestemd met het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Lopik Oost'. Vervolgens is een en ander gepubliceerd en heeft van 20 februari t/m 2 april 2019 ter inzage gelegen bij de Gemeente Lopik.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 3 september 2019 ingestemd met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Lopik Oost'. Eveneens is door het College van Burgemeester en Wethouders op 3 september 2019 ingestemd met de overeenkomst waarin de afspraken betreffende de realisatie tussen de Gemeente Lopik en S.B.B.- Lopik zijn vastgelegd. Op 2 oktober 2019 is deze overeenkomst ondertekend door wethouder G.J. Spelt en de heer J.C.W. Kouwen van S.B.B.- Lopik.

Het ontwerp bestemmingsplan 'Lopik Oost' heeft ter inzage gelegen bij de Gemeente Lopik in de periode van 11 september t/m 19 november 2019. Hierop zijn een aantal inspraakreacties ingediend welke beantwoord zijn.

De raad van de Gemeente Lopik heeft op 22 april 2020 besloten om het bestemmingsplan 'Lopik Oost' vast te stellen. Hierdoor is de verdere ontwikkeling van de woningen mogelijk geworden en kunnen wij een vervolg gaan geven aan de realisatie van het plan.
De termijn voor het instellen van beroep bij de Raad van State voor het bestemmingsplan 'Lopik Oost' is op 18 juni 2020 afgelopen. Er is geen beroep ingesteld waarmee het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

Het voorlopig ontwerp van de woningen in de eerste fase is gereed en is inmiddels behandeld door de welstandscommissie. Hieruit volgen nog wel een aantal aanpassingen voor wat betreft het definitieve ontwerp.

voorlopig ontwerp woningen